Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Nakoming en extra garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 13 – Privacy Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bestbud.nl
E-mail: [email protected]
Land: Nederland

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bestbud.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bestbud.nl en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Bestbud.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bestbud.nl niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Bestbud.nl kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Bestbud.nl kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiΓ«ne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 7 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en verzendkosten. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

Bestbud.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringen naar andere landen dan Nederland worden alleen gedaan voor bepaalde producten. Daarnaast is de leveringstijd naar andere landen dan Nederland langer. Voor de exacte duur, gelieve contact op te nemen met onze klantenservice. Standaard verzending: risico ligt bij de consument. Bestbud.nl verzendt altijd. Mocht de zending in dit geval niet aangekomen zijn ligt dit risico bij de klant en kan Bestbud.nl niet verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 10 – Betaling

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bestbud.nl te melden. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen voor het verzenden van de producen te worden voldaan. De consument verklaart met het accepteren van de Algemene Voorwaarden kennis te hebben genomen van de betalingsmogelijkheden.

Artikel 11 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bestbud.nl en binnen twee weken na ontvangst van de bestelling. Indien er geen bestelling is ontvangen dient er binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling melding te worden gedaan van het niet ontvangen van een bestelling. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Klanten dienen de leeftijd van minimaal 18 jaar te hebben. Bestbud.nl doet er alles aan om te voorkomen dat klanten onder de 18 jaar bij ons bestellen. Er kan alleen besteld worden wanneer de klant aangeeft 18 jaar of ouder te zijn. Mocht er twijfel zijn over de leeftijd zal Bestbud.nl steekproefsgewijs contact opnemen met de desbetreffende klant. Bestbud.nl behoudt het recht om een bestelling te annuleren en tot terugbetaling over te gaan.

Artikel 13 – Privacy

De privacy van onze klanten is belangrijk en wij zorgen ervoor dat deze gewaarborgd blijft. Betaalgegevens worden door ons na aankomst van de bestelling na 72 uur verwijderd en verder bewaren wij geen gegevens (behalve bij het aanmaken van een account). Klanten zijn vrij om een account aan te maken op onze website voor het plaatsen van bestellingen. In dat geval worden de gegevens natuurlijk opgeslagen maar hier kunnen wij verder niet bij. Wil je dat jouw account vernietigd wordt neem dan contact op met onze klantenservice. Door ons wordt verder niets met persoonsgegevens gedaan anders dan het leveren van bestellingen en het contact via e-mail.

Disclaimer:

Bestbud.nl bezit en/of verkoopt niet direct wiet, hasj of overige producten. Wij (Bestbud.nl) dragen alleen maar zorg voor het ophalen en verzenden van producten voor de klant. Voor deze dienstverlening, die volledig in samenwerking is met een aantal Nederlandse coffeeshops, ontvangen we (Bestbud.nl) een kleine vergoeding. Er wordt door ons (Bestbud.nl), dan ook niets β€œdoorverkocht”.

Wij (Bestbud.nl) behouden het recht dat wanneer er in onze optiek, te frequent besteld wordt door een individu, bestellingen te annuleren. Onze dienstverlening richt zich alleen maar op recreatief gebruik, niet op massaverkoop en/of groothandel. Bij eventuele annulering wordt er per e-mail contact opgenomen en betalingen volledig geretourneerd.